KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Mobil Personel Devam Kontrol Sistemi (Mobil PDKS) uygulaması olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. 

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; müşterilerimizin talep ettiği ürünleri satıp, pazarlamak ve dağıtabilmek, çalışanlarına verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yerine getirmek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için bizimle paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak alıp, işleyeceğiz. Ayrıca, mevzuat kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit ve de sizlere gerekli hizmeti sunabilmemiz için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat kapsamında ve yetkili otoritelerce talep edilen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb yükümlülüklere riayet etmek, talep edilen ürün / hizmetleri sunabilmek ve talep ettiğiniz hizmetin ve de sözleşmenin gereğini yerine getirmek, içeriğindeki sebepler de kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenme amaç ve sebeplerini oluşturmaktadır. 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Mobil PDKS, görevleri hakkında kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız/iş birliği yaptığımız, program-hizmet ortağı şahıs, kuruluşlar, federasyonlar, konfederasyonlar, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili 3. kişilerdir. 

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; www.mobilpdks.net ve ilgili diğer internet siteleri, çağrı merkezi, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. 


KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; bize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.